sutrupinti

sutrupinti
1 sutrùpinti tr. K; SD165,108,130, SD263, , Sut, N, M, LL154,159 1. Kp, Alz, Krč, Upn, Pb suardyti, sutrinti į trupinius: Sutrùpink tą kriaukšlę vištoms 1. Trupiniais sutrùpino duoną . Vandenį pasaldo, duoną sutrùpina ir valgo – tai mutinys Šk. Tą varškę sutrùpini smulkiai ir da pieno rūgusio ben puodynę… Kp. Sutrùpini molinian bliūdan sūrį, inpili pieno, sušildai ir valgai, o kad gardu! DrskŽ. Kam stambiai sutrùpinai kleckus? J. Padžiovini, sutrupini, sutrini [mėtas] – dėk varškėn Kvr. Koks te sūris – vištom sutrùpinau Klt. [Žaltys,] ištaręs tuos žodžius, pagriebęs akmenį, sugniaužęs ir sutrùpinęs BM5(Kp). ^ Neduok duonos – sutrupinsiu, neduok bulbų – išbarstysiu LTR(Sv). | refl.: Turpai sausi, daug susitrupys N.sutrinti, sumaigyti: Mašinos liuob sutrùpins [linus], paskuo išminsi saujas Krtn. Tas ruilis susmulkina tus šiaudus, sutrùpina Akm.SD1127, P, , NdŽ, End, Skd, Grz, Sk sudaužyti, sugurinti: Sutrupinu, sugurinu, truškinu SD116. Netrukus pakilo baisi vėtra, mūsų laivą ėmė kaip skiedrą svaidyti tarp putojančių bangų, pagaliau trenkė į uolą ir sutrupino į šipulius J.Balč. Ale teip gražiai akmenį skėlė, pagal šlaitus, tiek sutrùpino Č. Kūlę atsinešė, sutrùpino akmenį, tai aptaisėm svirtį Slm. Dievuliau, duoda durys šitos (loc. pl.), sutrùpino spyną, raktelį nusukė Kp. [Kombainas] pagaus akmenį, sutrùpis, sudaužis – ir po kombaino Kp. Šokdamas sutrupink zelkorį į smulkius trupinius MPs. Išpyliau stiklus iš maišo sutrùpytus Smn. Rodos, ir kaulus te sutrùpins – teip mušas! Trgn. Kartą [išsigandęs mašinos] ka davės kieman Kupišky arklys, Jėzau Jėzau, misliau, kad sutrùpis! Kp. Penkius šešius kartus galvą sutrùpina – ir baigta, daina sudainuota tokio Č. Dviem daiktam arklys koją sutrùpino Pst. Su tuom [akmeniu] teip gerai gervei suteikė, kad vienu sykiu abi kojas sutrupino! Tat. Arklys sutrùpino visą vežimą Šmn. Mašina Jonuo ranką sutrùpino Pln. Bombos sutrùpino miestą visai Sur. Panemunėlio stotį sudaužė visą, sutrùpino Pnm. Keturioliktais metais klėtys sutrùpintos buvo Sl. Čia visą namą sutrùpino Km. Perkūnas kaip muša, tai ir ąžuolą sutrupina LTR(Tršk). Tol vežiojo mergiotes, kol mašinėlę sutrùpino Pnd. Visas septynias lazdas sutrùpino bemušdamas [velnius] BM162(Jnšk). Sutrupino tą telią ir garbintojus jo ažumušė SPI73. Jei kada jį (diementą) vieną kartą sutrùpina, tad teip ing mažas dulkes pabyra, jog jas vos gali kas akimi pamatyt DP9. Jis mano dantis sutrupino BBRd3,16. Sutrupino peklą MP178. Sutraukydavo grandines ir sutrupindavo pančius, ir niekas negalėjo jo suvaldyti SkvMr5,4. | prk.: Jaunius žadėjo parašyti Mierzynskio „Romovės“ kritiką ir jį, kaip sako Būga, sutrupinti į šipulius Db. Pamačiau tokią nesutrupinamą galią, kurios neišgąsdins nei kulkos, nei kankinimai, nei mirtis . Sutrupinus tą vienybę, dvi sostinės – Vilnius ir Varšuva – iki šios dienos karčiai teberaudančios A.Baran. Galėjo sutrupint ir sugurint visas sylas priesakių savų DP155. Man niekas džiaugsmo nesutrùpino, linksmas buvau Pnm. Ronos yra kūju, kuris sudaužo ir sutrupina kietą ir ažuretėjusią dūšią senuose ant pikto pajunkimuose SPII255. ^ Kad jaunų daug mirt, tai peklą sutrùpytų Vb. Kad tau kaulus sutrùpintų! Ds. | refl. NdŽ. 2. prk. sumušti, apdaužyti; užmušti: Žmogus, kol jaunas, velnią sutrùpytum Antš. Kai karas užeina, sutrùpina jaunus vyrus Šmn. Stipras, ans tavi galia sutrùpinti, – nepradėk su vyru mušties Rdn. O tas stipresnis būs, ans galia nutverti muni, išmesti lauk i sutrùpinti Jdr. [Viešpatie,] sutrynei, sutrupinai anus (izraelitus), o vienok nenorėjai priimti mokymo P. Eš tavo žirgus ir raitinykus sutrupinsiu BBJer51,21. O ansai smarkus smakas, kursai buvo vadinamas šėtonu, buvo sutrupintas, sunaikintas o pamintas žemėsna MP118. Sutrupino aną smertį amžiną MP158. ^ Kad tave perkūnas sutrupytų kurioj pekloj! LTR(Plv). | refl.: Mašiną turėjo ir sustrùpino pats, ir dabar ligoninėj Skp. 3. Dbč, Vlk, Rdš, , Mrs, Rod supjaustyti: Dar kopūstai reikia sutrùpyt Rtr. Lambelius sutrùpinam ir verdam batvinius Sem. Sutrùpyt kap šiaudus ir valgyt kap salotus DrskŽ. Paskui atnešė lašinių kąsnelį, sutrupino, pasidėjusi ant dugnelio, ir padavė artojui V.Krėv. Reikia sutrùpint itie lašiniai kąsneleliais Pst. Mėsą sukapojo, lašiniukus čirškint sutrùpino Švnč. Sutrùpinu mėsą, konservuot tokiais dideliais gabalais kap kindziun dėt Kpč. Svotas sutrùpina duoną, mėsą supjausto, visi valgo, ūlioja GrvT139. Sutrùpini [v]andenin burokų – ir viralas Lnt. Kopūstus sutrùpina, cagonelin sumeta, mėsos anmeta ir verda LzŽ. Kopūstus sutrùpini, krapų, morkvių, spalgenų uogų indedi [rauginant] Kpč. Trikšt trikšt sinkiai sutrùpinu česnaką i valgau Klt. Lakštus (lapus) reikia sutrùpint peiliu kap kopūstus Lz. Apskritai šitep sutrùpinam grybų kočiukus i verdam Ign. Kap sutrùpina [tabaką] – gražu žiūrėt: kvepia, dūmas gražus, pelenai balti Pv. Burokelį sutrùpinu karvei, ar bulbų Klt.suskaldyti, sukapoti: Nū paskuitinį [medį] supjauna ir sutrùpina Drsk. Toj malka prašosi sutrùpinama Drsk. | prk.: Piliečiai keleiviai, kas pajėgsit sutrupinti šimtinę? J. Mik. 4. prk. po truputį atiduoti, sunaudoti: Paskutinį trupinį nesutrùpink pyliavoms Šts.
◊ sutrùpintos dvãsios (širdiẽs) apimtas gailesčio, sugraudintas: Nusiuntė mane sakyt evangeliją ubagamus, gydyt tus, kurie yra sutrupintos širdies Ch1Luk4,18. Gyveni ir su tais, kurie yra sutrupintos ir nužemintos dvasios MKr97.
šìrdį sutrùpinti sužadinti gailestį, sugraudinti: Miklos širdys mūkomis Dievo nu verksmo bus suminkštintos ir sutrupintos ŽCh257.
šìrdžia sutrùpinta nuolankiai: Dėkavojame tau širdžia sutrupinta ir nužeminta PK30.
\ trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; prasitrupinti; pritrupinti; raztrupinti; sutrupinti; pasutrupinti; užtrupinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sutrupinti — sutrùpinti vksm. Vándenį pasáldina, duoną sutrùpina ir válgo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • patrupinti — 1 patrùpinti tr. 1. K, M, LL263, NdŽ, DŽ1, Jd, Ėr kiek trupinti: Vištoms duonos trupinti, patrùpinti KI717. Patrùpinsiu bulbų vištom Ktk. Eisiu ančiukams kiaušinį patrùpyt Jrb. Duonos patrùpino gi, skepeton surišė – tas [vaikas] valgo Rk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritrupinti — 1 pritrùpinti tr. K, NdŽ; SD185, LL94, Amb 1. Kpr, Mžš, JnšM, Pb, Pls, Dv trupinant kiek įberti į ką: Pritrùpina duonos [v]andenin, ažsaldo, ir itai čiūra LzŽ. Juka: kraujo, duonos pritrùpydavo, rūgštumo dėdavo Sdb. Vaikam, būdavo, arielkos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raztrupinti — 1 ×raztrùpinti (hibr.) žr. 1 sutrupinti 1: Raztrùpino vaikas duoną Aps. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutrupinimas — sutrùpinimas sm. (1) 1. → 1 sutrupinti 1. ║ SD116, Sut, N Plutos suardymas ir sutrupinimas žemės dirbimo padargais yra vienas iš svarbiausių pasėlių priežiūros darbų rš. 2. → 1 sutrupinti 3: Kokiam maistu[i] ir sutrùpinimas daug reiškia – ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrupinti — 1 aptrùpinti tr. Š, NdŽ, DŽ1 1. K apibarstyti trupiniais: Vaikai visą stalą aptrùpino Pln. | refl.: Apsitrùpinai ėsdamas, parsibrauk kelius Krš. 2. aplupinėti, apdaužyti, apardyti: Kruša… apdaužė sienas, mūrus aptrupino IM1862,24. trupinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrupinti — 1 atitrùpinti, atatrùpinti Š 1. tr. Š trupinant atskirti, atidalyti. | refl. tr. Š. 2. refl. tr. nusipjauti: Trupino boba batvinius ir atsitrupino nykštutį (ps.) Vlk. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daužti — 1 daũžti, ia, ė, daužti 1. tr. K smogti, norint suskaldyti, sutrupinti: Daũžk akmenį su kūju, kol atidauši skeliaudą J. 2. intr. (tr.) trenkti, suduoti: Grausmas daũžė medin Švnč. Aš nelauksiu, kolei man daũš Str. Supykęs daũžė jam per žandą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškapsnoti — tr. iškapoti, išlesti: Snapas neįveikė jo (kaulo) sutrupinti ir iškapsnoti skanias smegenis P.Cvir. kapsnoti; iškapsnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnėkoti — išnė̃koti tr. išmaigyti, išknaisyti, išknėboti: Išnė̃kojo visą mėsą ir paliko – kas dabar valgys Ds. Gali įlįst katė, tai išnė̃kos Pl. Ot biesas, išnė̃kojo visas bulvas Antz. ║ sutraiškyti, sutrupinti: Jam išnė̃kota per karą šonkaulių pusė ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”